Forum Windows 8 | Największe polskie forum o systemie Windows 8

Pełna wersja: Domyślna konfiguracja usług
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3
Eh czy ty nadal nie rozumiesz o jaki plik mi chodzi???
Czy to za trudne dla ciebie wejść do rejestru, i zrobić tak jak pokazałem na screenie?

Ja nie potrzebuje pliku regedit.exe! do jasnej holery.

Czytaj co napisałem, podałem instrukcje do tego co napisałem ale do cb jak do osła.

Nie znasz się, nie pisz
(28.08.2012 08:47:44)BlackViper napisał(a): [ -> ]Ja nie potrzebuje pliku regedit.exe! do jasnej holery.

Dobre... O matko
Udowadnia ci tylko ze się mylisz, i w instalce jest spakowany cały rejestr. A co do kluczy miałem je ci wysłać ale za

Cytat:Czytaj co napisałem, podałem instrukcje do tego co napisałem ale do cb jak do osła.

Nie znasz się, nie pisz

masz to
Kod:
Nazwa    Opis    Stan      Typ uruchomienia    Logowanie jako
Adobe Flash Player Update Service    Ta usługa zapewnia aktualność instalacji programu Adobe Flash Player przez stosowanie najnowszych ulepszeń i poprawek zabezpieczeń.        Ręczny    System lokalny
Agent instalacji w systemie Windows dla wszystkich użytkowników    Zainstaluj pakiety AppX dla wszystkich autoryzowanych użytkowników        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Agent ochrony dostępu do sieci    Usługa agenta ochrony dostępu do sieci (NAP) zbiera informacje o kondycji komputerów klienckich w sieci i zarządza nimi. Informacje zebrane przez agenta NAP służą do sprawdzania, czy komputery klienckie posiadają wymagane oprogramowanie i ustawienia. Jeśli komputer kliencki nie jest zgodny z zasadami kondycji, jego dostęp do sieci może zostać ograniczony do momentu zaktualizowania jego konfiguracji. W zależności od konfiguracji zasad kondycji komputery klienckie mogą być aktualizowane automatycznie, dzięki czemu użytkownicy szybko ponownie uzyskują pełny dostęp do sieci bez konieczności ręcznego aktualizowania komputera.        Ręczny    Usługa sieciowa
Agent zasad IPsec    Zabezpieczenia protokołu internetowego (protokół IPsec) obsługują uwierzytelnianie węzłów równorzędnych na poziomie sieci, uwierzytelnianie miejsca pochodzenia danych, integralność danych, poufność danych (szyfrowanie) i ochronę powtarzania. Ta usługa wymusza stosowanie zasad IPsec utworzonych za pomocą przystawki Zasady zabezpieczeń IP lub narzędzia wiersza polecenia „netsh ipsec”. Jeśli zatrzymasz tę usługę, a zasady wymagają używania protokołu IPsec w połączeniach, mogą wystąpić problemy z łącznością sieciową. Ponadto gdy ta usługa zostanie zatrzymana, nie będzie możliwe zdalne zarządzanie Zaporą systemu Windows.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa sieciowa
Aplikacja systemowa modelu COM+    Zarządza konfiguracją i śledzeniem składników opartych na modelu COM+. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, większość składników opartych na modelu COM+ nie będzie działać właściwie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    System lokalny
Asystent logowania za pomocą konta Microsoft    Umożliwia użytkownikom logowanie za pośrednictwem usług weryfikacji tożsamości konta Microsoft. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, użytkownicy nie będą mogli logować się do komputera za pomocą konta Microsoft.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Asystent łączności sieciowej    Udostępnia powiadomienia o stanie funkcji DirectAccess dla składników interfejsu użytkownika        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Autokonfiguracja sieci WLAN    Usługa WLANSVC zapewnia logikę niezbędną do konfigurowania, odnajdowania, łączenia i rozłączania z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) zgodnie ze standardami IEEE 802.11. Zawiera także logikę umożliwiającą przekształcenie komputera w programowy punkt dostępu, dzięki któremu inne urządzenia lub komputery mogą połączyć się z komputerem bezprzewodowo za pośrednictwem karty WLAN obsługującej taką funkcję. Zatrzymanie lub wyłączenie usługi WLANSVC spowoduje, że wszystkie karty WLAN w komputerze będą niedostępne z poziomu sieciowego interfejsu użytkownika systemu Windows. Jeżeli komputer jest wyposażony w kartę WLAN, zdecydowanie zalecane jest pozostawienie usługi WLANSVC działającej.        Ręczny    System lokalny
Autokonfiguracja urządzeń podłączonych do sieci    Usługa autokonfiguracji urządzeń podłączonych do sieci monitoruje i instaluje zakwalifikowane urządzenia podłączone do zakwalifikowanej sieci. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi uniemożliwi systemowi Windows automatyczne wykrywanie i instalowanie kwalifikowanych urządzeń podłączonych do sieci. Użytkownicy będą mogli nadal ręcznie, za pomocą interfejsu użytkownika, dodawać do komputera urządzenia podłączone do sieci.    Działa    Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej    Usługa automatycznej konfiguracji sieci przewodowej (DOT3SVC) służy do realizacji uwierzytelniania metodą IEEE 802.1X w interfejsach Ethernet. Jeżeli bieżąca konfiguracji sieci przewodowej wymusza uwierzytelnianie 802.1X, usługa DOT3SVC powinna być skonfigurowana do działania w celu ustanowienia komunikacji w warstwie 2 i/lub przyznania dostępu do zasobów sieciowych. Usługa DOT3SVC nie ma wpływu na sieci przewodowe, które nie wymuszają uwierzytelniania 802.1X.        Ręczny    System lokalny
Automatyczne konfigurowanie bezprzewodowej sieci WAN    Ta usługa służy do zarządzania kartami danych/modułami wbudowanymi komórkowej łączności szerokopasmowej (GSM i CDMA) oraz połączeniami przez automatyczne konfigurowanie sieci. Zdecydowanie zalecamy pozostawienie tej usługi działającej w celu zapewnienia jak najlepszego działania komórkowych urządzeń szerokopasmowych.        Ręczny    Usługa lokalna
Bezpieczeństwo rodzinne    Niniejsza usługa zastępuje funkcję Kontroli rodzicielskiej systemu Windows Vista. Jest udostępniana wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.        Ręczny    Usługa lokalna
BranchCache    Ta usługa buforuje zawartość sieci z węzłów równorzędnych w podsieci lokalnej.        Ręczny    Usługa sieciowa
Broker czasu    Koordynuje wykonywanie pracy w tle dla aplikacji WinRT. W przypadku zatrzymania lub wyłączenia tej usługi praca w tle może nie być wyzwalana.    Działa    Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Broker zdarzeń systemowych    Koordynuje wykonywanie pracy w tle dla aplikacji WinRT. W przypadku zatrzymania lub wyłączenia tej usługi praca w tle może nie być wyzwalana.    Działa    Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Bufor wydruku    Ta usługa buforuje zadania drukowania i obsługuje współpracę z drukarką. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, drukarki nie będą widoczne i nie będzie można drukować.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Centrum zabezpieczeń    Usługa WSCSVC (Windows Security Center) monitoruje ustawienia kondycji zabezpieczeń komputera i raportuje ich stan. Ustawienia kondycji dotyczą zapory (włączona/wyłączona), oprogramowania antywirusowego (włączone/wyłączone/nieaktualne), oprogramowania antyszpiegowskiego (włączone/wyłączone/nieaktualne), usługi Windows Update (automatyczne/ręczne pobieranie i instalowanie aktualizacji), kontroli konta użytkownika (włączona/wyłączona) i ustawień internetowych (zalecane/niezalecane). Usługa udostępnia niezależnym dostawcom oprogramowania interfejsy API COM służące do rejestracji i zapisywania stanu ich produktów w usłudze Centrum zabezpieczeń. Interfejs użytkownika Centrum akcji używa tej usługi do przekazywania alertów usługi Systray i wyświetlania w postaci graficznej stanów kondycji zabezpieczeń w panelu sterowania Centrum akcji. Ochrona dostępu do sieci używa tej usługi do wysyłania raportów o stanach kondycji zabezpieczeń klientów do serwera zasad sieciowych ochrony dostępu do sieci     Działa    Automatycznie (opóźnione uruchomienie)    Usługa lokalna
Dostawca grupy domowej    Wykonuje zadania sieciowe skojarzone z konfiguracją i konserwacją grup domowych. Jeżeli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, komputer nie będzie mógł wykryć innych grup domowych, a grupa domowa może nie działać poprawnie. Zalecane jest zachowanie tej usługi włączonej.    Działa    Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Dostawca kopiowania w tle oprogramowania firmy Microsoft    Zarządza kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu, wykonanymi przez Usługę kopiowania woluminów w tle. Jeżeli usługa jest zatrzymana, nie można zarządzać kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu. Jeżeli ta usługa jest wyłączona, uruchomienie żadnej usługi jawnie od niej zależnej nie powiedzie się.        Ręczny    System lokalny
Dostęp do urządzeń interfejsu HID    Umożliwia rodzajowy dostęp do urządzeń interfejsu HID, który uaktywnia i obsługuje używanie wstępnie zdefiniowanych przycisków akcji na klawiaturze i innych urządzeń multimedialnych. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, przyciski akcji sterowane przez tę usługę nie będą działać. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, nie będzie można uruchamiać żadnych usług, które w sposób jawny zależą od tej usługi.    Działa    Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Dysk wirtualny    Udostępnia usługi zarządzające dyskami, woluminami, systemami plików i macierzami magazynowymi.        Ręczny    System lokalny
Dziennik zdarzeń systemu Windows    Ta usługa zarządza zdarzeniami i dziennikami zdarzeń. Obsługuje ona rejestrowanie zdarzeń, zapytania dotyczące zdarzeń, subskrybowanie zdarzeń, archiwizowanie dzienników zdarzeń i zarządzanie metadanymi zdarzeń. Umożliwia wyświetlanie zdarzeń w formacie XML i zwykłego tekstu. Zatrzymanie tej usługi może naruszyć zabezpieczenia systemu i zmniejszyć jego niezawodność.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Dzienniki wydajności i &alerty    Usługa Dzienniki wydajności i alerty zbiera dane dotyczące wydajności z komputerów lokalnych lub zdalnych na podstawie wstępnie skonfigurowanych parametrów harmonogramu, a następnie zapisuje dane w dzienniku lub wyzwala alert. Jeśli ta usługa będzie zatrzymana, informacje dotyczące wydajności nie będą zbierane. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    Usługa lokalna
Faks    Umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów, używając zasobów faksu dostępnych na komputerze lub w sieci.        Ręczny    Usługa sieciowa
Grupowanie sieci równorzędnej    Pozwala na wielostronną komunikację przy użyciu grupowania w sieci równorzędnej. Po wyłączeniu tej opcji niektóre aplikacje, takie jak grupa domowa, mogą przestać działać.        Ręczny    Usługa lokalna
Harmonogram klas multimediów    Umożliwia nadawanie względnych priorytetów jednostkom pracy na podstawie systemowych priorytetów zadań. Usługa ta przeznaczona jest głównie dla aplikacji multimedialnych. Jeśli zostanie ona zatrzymana, poszczególne zadania powrócą do domyślnych priorytetów.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Harmonogram zadań    Umożliwia użytkownikowi konfigurowanie i planowanie automatycznych zadań na tym komputerze. Ta usługa obsługuje również wiele zadań systemu Windows o znaczeniu krytycznym. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, zadania te nie będą uruchamiane o zaplanowanej godzinie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne nie będą uruchamiane.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Host dostawcy odnajdowania funkcji    Usługa FDPHOST udostępnia dostawców odnajdowania sieci dla odnajdowania funkcji. Ci dostawcy odnajdowania funkcji dostarczają usługi odnajdowania sieci na potrzeby protokołów Simple Services Discovery Protocol (SSDP) i Web Services – Discovery (WS-D). Zatrzymanie lub wyłączenie usługi FDPHOST wyłączy odnajdowanie sieci dla tych protokołów podczas korzystania z odnajdowania funkcji. Gdy ta usługa jest niedostępna, usługi sieciowe używające odnajdowania funkcji i polegające na tych protokołach odnajdowania nie będą mogły odnaleźć urządzeń i zasobów sieciowych.    Działa    Ręczny    Usługa lokalna
Host systemu diagnostyki    Usługa Host systemu diagnostyki jest używana przez usługę Zasady diagnostyki do przeprowadzania diagnostyki, która wymaga uruchomienia  w kontekście systemu lokalnego. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, zależne od niej funkcje diagnostyczne przestaną działać.    Działa    Ręczny    System lokalny
Host urządzenia UPnP    Umożliwia obsługiwanie urządzeń UPnP na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, wszystkie obsługiwane urządzenia UPnP przestaną działać i nie będzie można dodać żadnych nowych obsługiwanych urządzeń. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Ręczny    Usługa lokalna
Host usługi diagnostyki    Usługa Host usługi diagnostyki jest używana przez usługę Zasady diagnostyki do przeprowadzania diagnostyki, która wymaga uruchomienia  w kontekście usługi lokalnej. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, zależne od niej funkcje diagnostyczne przestaną działać.    Działa    Ręczny    Usługa lokalna
Informacje o aplikacji    Umożliwia uruchamianie aplikacji interaktywnych z dodatkowymi uprawnieniami administracyjnymi. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, użytkownicy nie będą mogli uruchamiać aplikacji z dodatkowymi uprawnieniami administracyjnymi, których mogą wymagać do wykonywania żądanych zadań użytkownika.    Działa    Ręczny    System lokalny
Instalator kontrolek ActiveX (AxInstSV)    Zapewnia weryfikację funkcji Kontrola konta użytkownika w celu instalacji kontrolek ActiveX pochodzących z Internetu oraz umożliwia zarządzanie instalacją kontrolki ActiveX na podstawie ustawień zasad grupy. Ta usługa jest uruchamiana na żądanie i jeśli zostanie wyłączona, instalacja kontrolek ActiveX będzie przebiegać zgodnie z ustawieniami domyślnymi przeglądarki.        Ręczny    System lokalny
Instalator modułów systemu Windows    Umożliwia instalowanie, modyfikowanie i usuwanie aktualizacji oraz składników opcjonalnych systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, instalowanie lub odinstalowywanie aktualizacji systemu Windows dla tego komputera może kończyć się niepowodzeniem.        Ręczny    System lokalny
Instalator Windows    Dodaje, modyfikuje i usuwa aplikacje dostarczane jako pakiet Instalatora Windows lub APPX (*.msi, *.msp, *.appx). Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    System lokalny
Instrumentacja zarządzania Windows    Dostarcza interfejs i model obiektowy w celu uzyskiwania dostępu do informacji zarządzania o systemie operacyjnym, urządzeniach, aplikacjach i usługach. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, większość oprogramowania opartego na systemie Windows nie będzie działać właściwie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, uruchomienie usług od niej zależnych nie powiedzie się.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Izolacja klucza CNG    Usługa izolacji klucza CNG jest obsługiwana w procesie LSA. Ta usługa zapewnia izolację procesu klucza dla kluczy prywatnych i skojarzonych operacji kryptograficznych zgodnie z wymaganiami kryteriów wspólnych. Usługa przechowuje długotrwałe klucze i używa ich w bezpiecznym procesie zgodnym z wymaganiami kryteriów wspólnych.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Karta inteligentna    Zarządza dostępem do kart inteligentnych czytanych przez ten komputer. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie mógł czytać kart inteligentnych. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Wyłączony    Usługa lokalna
Karta wydajności WMI    Dostarcza klientom w sieci informacje o bibliotece wydajności od dostawców Instrumentacji zarządzania Windows (WMI). Ta usługa działa tylko wtedy, gdy jest aktywna Pomoc danych wydajności.        Ręczny    System lokalny
Klient DHCP    Rejestruje i aktualizuje adresy IP i rekordy DNS dla tego komputera. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie odbierał dynamicznych adresów IP i aktualizacji DNS. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, uruchomienie usług jawnie od niej zależnych nie będzie możliwe.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Klient DNS    Usługa Klient DNS (dnscache) buforuje nazwy systemu DNS (Domain Name System) i rejestruje pełną nazwę komputera dla tego komputera. Jeśli usługa zostanie zatrzymana, nazwy DNS będą nadal rozpoznawane. Jednak wyniki kwerend nazw DNS nie będą buforowane i nazwa komputera nie będzie rejestrowana. Jeśli usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatycznie (wyzwolone uruchomienie)    Usługa sieciowa
Klient śledzenia łączy rozproszonych    Utrzymuje łącza między plikami systemu NTFS na komputerze lub między komputerami w sieci.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Klient zasad grupy    Usługa jest odpowiedzialna za stosowanie ustawień skonfigurowanych przez administratorów dla komputera i użytkowników za pośrednictwem składnika zasad grupy. Jeśli usługa zostanie wyłączona, ustawienia nie zostaną zastosowane, a aplikacjami i składnikami nie będzie można zarządzać przez zasady grupy. Wszelkie składniki i aplikacje zależne od składnika zasad grupy mogą nie funkcjonować przy wyłączonej usłudze.        Automatycznie (wyzwolone uruchomienie)    System lokalny
Kolektor zdarzeń systemu Windows    Ta usługa zarządza trwałymi subskrypcjami zdarzeń ze zdalnych źródeł obsługujących protokół WS-Management. Obejmuje to dzienniki zdarzeń systemu Windows Vista, sprzęt i źródła zdarzeń z obsługą interfejsu IPMI. Usługa przechowuje zdarzenia przesyłane dalej w lokalnym dzienniku zdarzeń. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, nie będzie możliwe tworzenie subskrypcji zdarzeń i akceptowanie zdarzeń przesyłanych dalej.        Ręczny    Usługa sieciowa
Kolory w systemie Windows    Usługa WcsPlugInService obsługuje model koloru urządzeń innych firm dla funkcji Kolory w systemie Windows oraz moduły wtyczek modelu mapy gamy kolorów. Te moduły wtyczek są specyficznymi dla dostawcy rozszerzeniami urządzeń kolorów podstawowych funkcji Kolory w systemie Windows i modeli map gamy kolorów. Zatrzymanie lub wyłączenie usługi WcsPlugInService spowoduje wyłączenie tej funkcji rozszerzeń, a funkcja Kolory w systemie Windows będzie używać przetwarzania modelu podstawowego zamiast przetwarzania określonego przez dostawcę. Może to spowodować niedokładne renderowanie kolorów.        Ręczny    Usługa lokalna
Kompozycje    Zapewnia zarządzanie kompozycjami obsługiwanymi przez użytkownika.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows    Zarządza urządzeniami audio dla usługi Audio systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, urządzenia i efekty audio nie będą działać poprawnie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Koordynator transakcji rozproszonych    Koordynuje transakcje obejmujące zasięgiem wiele menedżerów zasobów, takich jak bazy danych, kolejki komunikatów i systemy plików. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te transakcje nie powiodą się. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi bezpośrednio od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    Usługa sieciowa
Kopia zapasowa systemu Windows    Zapewnia możliwości kopii zapasowej i przywracania systemu Windows.        Ręczny    System lokalny
Kopiowanie woluminów w tle    Zarządza i implementuje kopie woluminów w tle używane dla kopii zapasowej i do innych celów. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, kopie w tle będą niedostępne dla kopii zapasowej, co może spowodować błąd kopii zapasowej. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    System lokalny
Logowanie pomocnicze    Umożliwia uruchamianie procesów z użyciem alternatywnych poświadczeń. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten typ dostępu poprzez logowanie stanie się niedostępny. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    System lokalny
Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC)    W systemie Windows 2003 i wcześniejszych wersjach systemu Windows usługa lokalizatora zdalnego wywołania procedur (RPC) zarządza bazą danych usługi nazw RPC. W systemie Windows Vista i nowszych wersjach systemu Windows, usługa ta nie wykonuje żadnej funkcji i jest obecna tylko dla zapewnienia zgodności aplikacji.        Ręczny    Usługa sieciowa
Mapowanie z odnajdywaniem topologii warstwy łącza    Tworzy mapę sieci, która obejmuje informacje o topologii komputerów PC i urządzeń (łączności między nimi) oraz metadane opisujące każdy komputer PC i urządzenie. Jeśli ta usługa jest wyłączona, mapa sieci nie będzie funkcjonować prawidłowo.        Ręczny    Usługa lokalna
Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego    Tworzy połączenie do sieci zdalnej za każdym razem, gdy dowolny program odwołuje się do nazwy lub adresu zdalnego systemu DNS lub NetBIOS.        Ręczny    System lokalny
Menedżer konfiguracji urządzeń    Umożliwia wykrywanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania związanego z urządzeniami. W przypadku wyłączenia tej usługi urządzenia mogą być konfigurowane za pomocą nieaktualnego oprogramowania i nie działać poprawnie.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Menedżer konfiguracji usług pulpitu zdalnego    Usługa Konfiguracja usług pulpitu zdalnego odpowiada za wszystkie działania konfiguracji i obsługi sesji związane z usługami pulpitu zdalnego i pulpitem zdalnym, które wymagają kontekstu systemowego. Obejmują one foldery tymczasowe poszczególnych sesji, kompozycje i certyfikaty pulpitu zdalnego.        Ręczny    System lokalny
Menedżer kont zabezpieczeń    Uruchomienie tej usługi informuje inne usługi, że Menedżer kont zabezpieczeń jest gotowy do akceptowania żądań. Wyłączenie tej usługi spowoduje, że inne usługi w systemie nie będą powiadamiane o gotowości Menedżera kont zabezpieczeń, przez co te usługi mogą być uruchamiane nieprawidłowo. Tej usługi nie należy wyłączać.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Menedżer połączeń systemu Windows    Automatycznie podejmuje decyzję o połączeniu/rozłączeniu na podstawie opcji łączności sieciowej obecnie dostępnych na komputerze i umożliwia zarządzanie łącznością sieciową na podstawie ustawień zasad grupy.    Działa    Automatycznie (wyzwolone uruchomienie)    Usługa lokalna
Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny    Zarządza połączeniami telefonicznymi i połączeniami wirtualnej sieci prywatnej (VPN) wykonywanymi z tego komputera do Internetu lub innych sieci zdalnych. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    System lokalny
Menedżer poświadczeń    Umożliwia bezpieczne przechowywanie i pobieranie poświadczeń przez użytkowników, aplikacji i pakiety usług zabezpieczeń.    Działa    Ręczny    System lokalny
Menedżer sesji lokalnej    Podstawowa usługa systemu Windows zarządzająca lokalnymi sesjami użytkowników. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi spowoduje niestabilność systemu.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Menedżer tożsamości sieci równorzędnej    Zapewnia usługi tożsamości protokołu rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP) i usług grupowania w sieci równorzędnej. Jeśli ta opcja jest wyłączona, protokół rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP) i usługi grupowania równorzędnego mogą nie działać, a niektóre aplikacje, takie jak Grupa domowa i Pomoc zdalna mogą działać nieprawidłowo.        Ręczny    Usługa lokalna
Moduły obsługi kluczy IPsec IKE i AuthIP    Usługa IKEEXT obejmuje moduły obsługi wymiany kluczy IKE (Internet Keying Exchange) i AuthIP (Authenticated Internet Protocol). Te moduły obsługi kluczy służą do uwierzytelniania i wymiany kluczy w protokole IPsec (Internet Protocol security). Zatrzymanie lub wyłączenie usługi IKEEXT spowoduje wyłączenie wymiany kluczy IKE i AuthIP z komputerami równorzędnymi. Typowa konfiguracja protokołu IPsec przewiduje korzystanie z modułu IKE lub AuthIP i dlatego zatrzymanie lub wyłączenie usługi IKEEXT może spowodować niepowodzenie protokołu IPsec i naruszenie zabezpieczeń systemu. Zdecydowanie zaleca się uruchomienie usługi IKEEXT.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Mozilla Maintenance Service    Usługa utrzymania Mozilli dba o to, by na komputerze zainstalowana była najnowsza i najbezpieczniejsza wersja Firefoksa. Korzystanie z aktualnej wersji Firefoksa jest ważnym elementem bezpieczeństwa online i Mozilla zaleca, by ta usługa była aktywna.        Ręczny    System lokalny
Netlogon    Podtrzymuje kanał zabezpieczeń między tym komputerem a kontrolerem domeny w celu uwierzytelniania użytkowników i usług. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer może nie uwierzytelniać użytkowników i usług, a kontroler domeny może nie rejestrować rekordów DNS. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    System lokalny
Obiekt żądający usługi kopiowania woluminów w tle funkcji Hyper-V    Koordynuje komunikację wymaganą do wykonywania kopii zapasowych aplikacji i danych tej maszyny wirtualnej z poziomu systemu operacyjnego na komputerze fizycznym za pomocą usługi kopiowania woluminów w tle.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Ochrona oprogramowania    Umożliwia pobieranie, instalowanie i egzekwowanie licencji cyfrowych na system Windows i aplikacje pracujące w systemie Windows. Jeśli usługa jest wyłączona, system operacyjny i licencjonowane aplikacje mogą pracować w trybie powiadamiania. Zaleca się niewyłączanie usługi ochrony oprogramowania.        Automatycznie (opóźnione uruchomienie, wyzwolone uruchomienie)    Usługa sieciowa
Odnajdywanie SSDP    Wykrywa urządzenia i usługi sieciowe, które korzystają z protokołu odnajdywania SSDP, na przykład urządzenia UPnP. Zgłasza także urządzenia i usługi SSDP działające na komputerze lokalnym. Po zatrzymaniu tej usługi urządzenia działające na podstawie protokołu SSDP nie będą odnajdywane. Gdy ta usługa będzie wyłączona, nie będzie można uruchomić żadnych usług bezpośrednio od niej zależnych.    Działa    Ręczny    Usługa lokalna
Optymalizowanie dysków    Zwiększa wydajność działania komputera przez optymalizację plików na dyskach magazynowania.        Ręczny    System lokalny
Performance Counter DLL Host    Enables remote users and 64-bit processes to query performance counters provided by 32-bit DLLs. If this service is stopped, only local users and 32-bit processes will be able to query performance counters provided by 32-bit DLLs.        Ręczny    Usługa lokalna
Pliki trybu offline    Usługa Pliki trybu offline wykonuje działania konserwacyjne na pamięci podręcznej plików trybu offline, odpowiada na zdarzenia logowania i wylogowywania użytkowników, implementuje funkcje wewnętrzne publicznego interfejsu API i wysyła zdarzenia do programów zainteresowanych działaniami związanymi z plikami trybu offline i zmianami w stanie pamięci podręcznej.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Plug and Play    Umożliwia komputerowi rozpoznawanie i adaptowanie zmian sprzętu bez udziału lub przy nieznacznym udziale użytkownika. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi spowoduje niestabilność systemu.    Działa    Ręczny    System lokalny
Podstawowy aparat filtrowania    Podstawowy aparat filtrowania (BFE) jest usługą, która zarządza zasadami zapory i zabezpieczeniami protokołu internetowego (IPsec) oraz implementuje filtrowanie w trybie użytkownika. Zatrzymanie lub wyłączenie usługi BFE znacząco osłabi zabezpieczenia systemu. Doprowadzi także do nieprzewidywalnego zachowania aplikacji zarządzana IPsec i zapory.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Połącz teraz w systemie Windows — Rejestrator konfiguracji    Usługa WCNCSVC obsługuje konfigurację usługi Połącz teraz w systemie Windows będącej implementacją protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS) przygotowaną przez firmą Microsoft. Jest ona używana do konfigurowania ustawień bezprzewodowej sieci LAN dla punktu dostępu (AP) lub urządzenia Wi-Fi. Usługa jest uruchamiana programowo w razie potrzeby.        Ręczny    Usługa lokalna
Połączenia sieciowe    Zarządza obiektami w folderze Połączenia sieciowe i telefoniczne, w którym można wyświetlać zarówno połączenia sieci lokalnej (LAN), jak i połączenia zdalne.    Działa    Ręczny    System lokalny
Pomoc IP    Zapewnia łączność tunelową przy użyciu technologii przejściowych IPv6 (6to4, ISATAP, Port Proxy i Teredo) oraz protokołu IP-HTTPS. Jeśli usługa ta jest zatrzymana, komputer nie będzie korzystać z rozszerzonej łączności oferowanej przez te technologie.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Pomoc TCP/IP NetBIOS    Zapewnia obsługę systemu NetBIOS w usłudze TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw systemu NetBIOS dla klientów w sieci, umożliwiając użytkownikom udostępnianie plików, drukarek i logowanie w sieci. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcje te mogą być niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatycznie (wyzwolone uruchomienie)    Usługa lokalna
Pomoc techniczna panelu sterowania Raporty i rozwiązania problemów    Ta usługa zapewnia pomoc techniczną wyświetlania, wysyłania i usuwania raportów dotyczących problemów na poziomie systemowym dla panelu sterowania Raporty i rozwiązania problemów.        Ręczny    System lokalny
Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC    Rozpoznaje identyfikatory interfejsów RPC dla punktów końcowych transportu. Jeśli usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, programy korzystające z usług zdalnego wywoływania procedur (RPC) nie będą funkcjonować prawidłowo.    Działa    Automatyczny    Usługa sieciowa
Program uruchamiający proces serwera DCOM    Usługa DCOMLAUNCH uruchamia serwery COM i DCOM w odpowiedzi na żądania aktywacji obiektów. Jeśli ta usługa jest zatrzymana lub wyłączona, programy używające funkcji COM lub DCOM nie będą działać prawidłowo. Zdecydowanie zaleca się, aby usługa DCOMLAUNCH działała.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Propagacja certyfikatu    Kopiuje certyfikaty użytkownika i certyfikaty główne z kart inteligentnych do magazynu certyfikatów bieżącego użytkownika, wykrywa włożenie karty inteligentnej do czytnika oraz w razie potrzeby instaluje ministerownik Plug and Play karty.        Ręczny    System lokalny
Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych    Umożliwia bezserwerowe rozpoznawanie nazw węzłów równorzędnych przez Internet przy użyciu protokołu rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP). Jeśli ta opcja jest wyłączona, niektóre aplikacje służące do współpracy w sieci równorzędnej, na przykład Pomoc zdalna, mogą nie działać.        Ręczny    Usługa lokalna
Protokół uwierzytelniania rozszerzonego (EAP)    Usługa Protokół uwierzytelniania rozszerzonego (EAP) zapewnia uwierzytelnianie sieci w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 802.1x, sieciach VPN i funkcji ochrony dostępu do sieci (NAP). Protokół EAP zapewnia także interfejsy programowania aplikacji (API), które są używane przez klientów dostępu do sieci, w tym klientów dostępu do sieci bezprzewodowych i VPN, podczas procesu uwierzytelniania. Jeśli wyłączysz tę usługę, ten komputer nie będzie mógł uzyskać dostępu do sieci, które wymagają uwierzytelniania EAP.        Ręczny    System lokalny
Przeglądarka komputera    Utrzymuje aktualną listę komputerów w sieci i dostarcza ją do komputerów wyznaczonych jako przeglądarki. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, lista nie będzie aktualizowana ani zachowywana. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Przekierowanie portu trybu użytkownika usług pulpitu zdalnego    Umożliwia przekierowywanie drukarek/sterowników/portów dla połączeń RDP        Ręczny    System lokalny
Publikacja zasobów odnajdowania funkcji    Publikuje ten komputer i dołączone do niego zasoby, dzięki czemu można je odnajdować w sieci. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, zasoby sieciowe nie będą już publikowane i inne komputery w sieci nie będą mogły ich odnaleźć.    Działa    Ręczny    Usługa lokalna
Quality Windows Audio Video Experience    Quality Windows Audio Video Experience (qWave) to platforma sieciowa dla aplikacji przesyłania strumieniowego audio/wideo w domowych sieciach IP. Platforma qWave poprawia wydajność i niezawodność przesyłania strumieniowego audio/wideo, zapewniając jakość usługi sieciowej (QoS) dla aplikacji audio/wideo. Udostępnia mechanizmy do kontroli wpływu danych, monitorowania i wymuszania w czasie wykonania, obsługi informacji zwrotnych aplikacji i nadawania priorytetów ruchu w sieci.        Ręczny    Usługa lokalna
Rejestr zdalny    Umożliwia użytkownikom zdalnym modyfikowanie ustawień rejestru na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, rejestr będą mogli modyfikować tylko użytkownicy tego komputera. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Wyłączony    Usługa lokalna
Routing i dostęp zdalny    Oferuje usługi routingu firmom w środowiskach sieci lokalnych i rozległych.        Wyłączony    System lokalny
Rozpoznawanie lokalizacji w sieci    Zbiera i magazynuje informacje o konfiguracji sieci i powiadamia pogramy o zmianach tych informacji. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, informacje o konfiguracji mogą być niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatyczny    Usługa sieciowa
Rozszerzenia i powiadomienia drukarek    Ta usługa otwiera niestandardowe okna dialogowe drukarki i obsługuje powiadomienia od zdalnego serwera wydruku lub drukarki. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, nie będą widoczne rozszerzenia ani powiadomienia drukarek.        Ręczny    System lokalny
Serwer    Oferuje udostępnianie w sieci plików, drukarek i potoków dla tego komputera. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te funkcje staną się niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Serwer porządkujący wątki    Pozwala w sposób uporządkowany wykonać grupę wątków w określonym przedziale czasu.        Ręczny    Usługa lokalna
SNMP Trap    Odbiera wiadomości pułapek generowane przez lokalnych lub zdalnych agentów protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) i przesyła dalej wiadomości do programów zarządzających SNMP uruchomionych na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, programy oparte na SNMP na tym komputerze nie będą odbierać wiadomości pułapek. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręczny    Usługa lokalna
Stacja robocza    Tworzy klienckie połączenia sieciowe z serwerami zdalnymi za pomocą protokołu SMB i zarządza nimi. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te połączenia będą niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatyczny    Usługa sieciowa
System szyfrowania plików (EFS)    Dostarcza podstawową technologię szyfrowania plików na potrzeby przechowywania zaszyfrowanych plików w woluminach systemu plików NTFS. Jeśli ta usługa jest zatrzymana lub wyłączona, aplikacje nie będą miały dostępu do zaszyfrowanych plików.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
System zdarzeń COM+    Obsługuje usługę powiadamiania o zdarzeniu systemowym (SENS, System Event Notification Service), która zapewnia automatyczną dystrybucję zdarzeń do subskrybujących składników modelu COM (Component Object Model). Jeżeli usługa zostanie zatrzymana, usługa SENS zostanie zamknięta i nie będzie mogła dostarczać informacji o logowaniu i wylogowaniu. Jeżeli usługa ta zostanie wyłączona, wszystkie usługi, które jawnie od niej zależą, nie będą mogły zostać uruchomione.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Telefonia    Zapewnia obsługę telefonii API (TAPI) dla programów sterujących urządzeniami telefonii na komputerze lokalnym i, za pośrednictwem sieci LAN, na serwerach, na których działa ta usługa.        Ręczny    Usługa sieciowa
Tożsamość aplikacji    Określa i weryfikuje tożsamość aplikacji. Wyłączenie tej usługi uniemożliwi wymuszanie zasad funkcji AppLocker.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Udostępnianie połączenia internetowego (ICS)    Zapewnia usługi translacji adresów sieciowych, adresowania, rozpoznawania nazw i/lub blokowania dostępu intruzów wszystkim komputerom w sieci domowej lub biurowej.        Wyłączony    System lokalny
Usług systemu Windows buforowania czcionek    Poprawia wydajność aplikacji dzięki buforowaniu danych często używanych czcionek. Jeśli ta usługa jeszcze nie działa, zostanie uruchomiona przez aplikacje. Usługę można wyłączyć, ale zmniejszy to wydajność aplikacji.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Usługa Aparat kopii zapasowej na poziomie bloku    Usługa WBENGINE jest używana przez narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows podczas operacji wykonywania kopii zapasowej i przywracania. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana przez użytkownika, może to spowodować niepowodzenie obecnie uruchomionej operacji wykonywania kopii zapasowej lub przywracania. Wyłączenie tej usługi może spowodować wyłączenie operacji wykonywania kopii zapasowej i przywracania przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows na tym komputerze.        Ręczny    System lokalny
Usługa Asystent zgodności programów    Ta usługa zapewnia obsługę Asystenta zgodności programów. Asystent zgodności programów monitoruje programy instalowane i uruchamiane przez użytkownika oraz wykrywa znane problemy ze zgodnością. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, Asystent zgodności programów nie będzie działał prawidłowo.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web WinHTTP    Usługi WinHTTP implementują stos HTTP klienta i udostępniają deweloperom interfejs Win32 API oraz składnik automatyzacji COM, które służą do wysyłania żądań i odbierania odpowiedzi HTTP. Ponadto usługi WinHTTP obsługują autowykrywanie konfiguracji serwera proxy dzięki implementacji protokołu autowykrywania serwera proxy w sieci Web (WPAD, Web Proxy Auto-Discovery).    Działa    Ręczny    Usługa lokalna
Usługa biometryczna systemu Windows    Usługa biometryczna systemu Windows umożliwia aplikacjom klienckim przechwytywanie, porównywanie i przechowywanie danych biometrycznych oraz wykonywanie na nich operacji bez uzyskiwania bezpośredniego dostępu do sprzętu lub próbek biometrycznych. Usługa jest udostępniana przez uprzywilejowany proces SVCHOST.        Ręczny    System lokalny
Usługa bramy warstwy aplikacji    Zapewnia obsługę wtyczek protokołów innych firm dla Udostępniania połączenia internetowego.        Ręczny    Usługa lokalna
Usługa historii plików    Chroni pliki użytkownika przed przypadkową utratą, kopiując je do lokalizacji kopii zapasowej        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa infrastruktury zadań w tle    Usługa infrastruktury systemu Windows określająca, jakie zadania w tle mogą być uruchamiane w systemie.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Usługa inicjatora iSCSI firmy Microsoft    Zarządza internetowymi sesjami SCSI (sesjami iSCSI) między tym komputerem a zdalnymi urządzeniami docelowymi iSCSI. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie mógł logować się do obiektów docelowych iSCSI ani uzyskiwać do nich dostępu. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, nie będzie można uruchamiać żadnych usług, które w sposób jawny zależą od tej usługi.        Ręczny    System lokalny
Usługa instalacji urządzeń    Umożliwia komputerowi rozpoznawanie i adaptowanie zmian sprzętu bez udziału lub przy nieznacznym udziale użytkownika. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi spowoduje niestabilność systemu.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa inteligentnego transferu w tle    Przesyła pliki w tle przy użyciu niewykorzystanej przepustowości sieci. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszystkie funkcje zależne od usługi inteligentnego transferu w tle (BITS), takie jak Windows Update lub MSN Explorer, nie będą mogły automatycznie pobierać programów ani innych informacji.    Działa    Automatycznie (opóźnione uruchomienie)    System lokalny
Usługa interfejsu magazynu sieciowego    Ta usługa dostarcza powiadomienia sieciowe (np. o dodaniu/usunięciu interfejsu itp.) dla klientów działających w trybie użytkownika. Zatrzymanie tej usługi może spowodować utratę łączności sieciowej. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszystkie inne usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Usługa klawiatury dotykowej i panelu pisma ręcznego    Umożliwia działanie funkcji pióra i pisma odręcznego klawiatury dotykowej i panelu pisma ręcznego.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa kojarzenia urządzeń    Umożliwia parowanie systemów i urządzeń przewodowych i bezprzewodowych.    Działa    Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa KTMRM dla usługi Koordynator transakcji rozproszonych    Koordynuje transakcje między usługą Koordynator transakcji rozproszonych (MSDTC) i menedżerem transakcji jądra (KTM). Jeśli nie jest potrzebna, zaleca się pozostawienie tej usługi zatrzymanej. Jeśli jest potrzebna, zarówno usługa MSDTC, jak i KTM uruchomią tę usługę automatycznie. Jeśli ta usługa jest wyłączona, wszelkie transakcje usługi MSDTC wchodzące w interakcje z menedżerem zasobów jądra nie powiodą się, a wszelkie usługi bezpośrednio od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa sieciowa
Usługa listy sieci    Identyfikuje sieci, do których komputer jest podłączony, zbiera i przechowuje właściwości tych sieci oraz powiadamia aplikacje o zmianie tych właściwości.    Działa    Ręczny    Usługa lokalna
Usługa magazynu    Wymusza zasady grupy dla urządzeń magazynujących        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa modułu wyliczającego urządzenia przenośne    Wymusza stosowanie zasad grupy dla wymiennych urządzeń pamięci masowej. Umożliwia aplikacjom, takim jak Windows Media Player i Kreator importu obrazów, transferowanie i synchronizowanie zawartości za pomocą wymiennych urządzeń pamięci masowej.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa monitorowania czujników    Monitoruje różne czujniki, aby prezentować dane i dostosowywać wyświetlacz do stanu systemu i użytkownika. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi spowoduje, że jasność wyświetlacza nie będzie dostosowywana do warunków oświetlenia. Zatrzymanie tej usługi może również wpłynąć na inne funkcje systemu.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Usługa obsługi Bluetooth    Usługa Bluetooth obsługuje wykrywanie i kojarzenie zdalnych urządzeń Bluetooth. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi może spowodować, że zainstalowane urządzenia Bluetooth nie będą działać poprawnie i będą uniemożliwiać wykrywanie albo kojarzenie nowych urządzeń.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Usługa powiadamiania o zdarzeniach systemowych    Monitoruje zdarzenia systemowe i powiadamia o nich subskrybentów systemu zdarzeń COM+.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Usługa profilów użytkowników    Ta usługa odpowiada za ładowanie i zwalnianie profilów użytkowników. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, użytkownicy nie będą mogli pomyślnie się logować i wylogowywać, aplikacje będą mogły mieć problemy z uzyskiwaniem dostępu do danych użytkowników, a składniki zarejestrowane w celu odbierania powiadomień o zdarzeniach profilów nie będą ich odbierać.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Usługa Protokół SSTP    Udostępnia obsługę protokołu SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) umożliwiającego łączenie się z komputerami zdalnymi przy użyciu sieci VPN. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, użytkownicy nie będą mogli uzyskiwać dostępu do serwerów zdalnych za pomocą protokołu SSTP.        Ręczny    Usługa lokalna
Usługa publikowania nazw komputerów PNRP    Ta usługa publikuje nazwę komputera przy użyciu protokołu rozpoznawania nazw równorzędnych. Konfiguracja jest zarządzana przez kontekst netsh „p2p pnrp peer”.         Ręczny    Usługa lokalna
Usługa pulsu funkcji Hyper-V    Monitoruje stan tej maszyny wirtualnej, zgłaszając puls w regularnych interwałach. Ta usługa pomaga zidentyfikować uruchomione maszyny wirtualne, które przestały odpowiadać.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa raportowania błędów systemu Windows    Zezwala na raportowanie błędów w sytuacji, gdy programy przestaną działać lub odpowiadać, oraz na dostarczanie istniejących rozwiązań. Zezwala także na generowanie dzienników dla usług diagnostycznych i naprawczych. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcja raportowania błędów może działać niepoprawnie i mogą nie być wyświetlane wyniki działania usług diagnostycznych i naprawczych.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa Sklep Windows (WSService)    Obsługuje infrastrukturę Sklepu Windows. Ta usługa jest uruchamiana na żądanie. W przypadku jej wyłączenia aplikacje kupione w Sklepie Windows nie będą działać poprawnie.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Usługa synchronizacji czasu funkcji Hyper-V    Synchronizuje czas systemowy tej maszyny wirtualnej z czasem systemowym komputera fizycznego.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Usługa szyfrowania dysków funkcją BitLocker    Element BDESVC obsługuje usługę szyfrowania dysków funkcją BitLocker. Funkcja szyfrowania dysków funkcją BitLocker umożliwia bezpieczne uruchamianie systemu operacyjnego, a także pełne szyfrowanie woluminów systemu operacyjnego, zarówno stałych, jak i wymiennych. Dzięki tej usłudze funkcja BitLocker może monitować użytkowników o wykonanie różnych akcji związanych z woluminami po ich zainstalowaniu oraz automatycznie odblokowywać woluminy bez konieczności interakcji ze strony użytkowników. Dodatkowo usługa umożliwia przechowywanie informacji odzyskiwania w usłudze Active Directory, jeśli jest dostępna, oraz zagwarantowanie użycia najnowszych certyfikatów odzyskiwania, jeśli zachodzi taka konieczność. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi uniemożliwi użytkownikom korzystanie z tych funkcji.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa udostępniania portów Net.Tcp    Umożliwia udostępnianie portów TCP za pomocą protokołu net.tcp.        Wyłączony    Usługa lokalna
Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player    Udostępnia biblioteki programu Windows Media Player innym odtwarzaczom i urządzeniom multimedialnym w sieci przy użyciu technologii Universal Plug and Play        Ręczny    Usługa sieciowa
Usługa Windows Defender    Pomaga chronić użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem i innym potencjalnie niechcianym oprogramowaniem    Działa    Automatycznie (wyzwolone uruchomienie)    System lokalny
Usługa wirtualizacji pulpitu zdalnego funkcji Hyper-V    Zapewnia platformę komunikacji między maszyną wirtualną a systemem operacyjnym uruchomionym na komputerze fizycznym.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa wymiany danych funkcji Hyper-V    Udostępnia mechanizm wymiany danych między maszyną wirtualną a systemem operacyjnym uruchomionym na komputerze fizycznym.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa zamykania systemu gościa funkcji Hyper-V    Udostępnia mechanizm zamykania systemu operacyjnego tej maszyny wirtualnej z poziomu interfejsów zarządzania na komputerze fizycznym.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Usługa zasad diagnostyki    Usługa Zasady diagnostyki umożliwia wykrywanie problemów, rozwiązywanie problemów i rozpoznawanie składników systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, diagnostyka nie będzie już działać.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Usługi kryptograficzne    Zapewnia trzy usługi zarządzania: usługę bazy danych wykazu, która potwierdza podpisy plików systemu Windows i zezwala na instalowanie nowych programów; usługę chronionego magazynu głównego, która dodaje i usuwa certyfikaty zaufanego głównego urzędu certyfikacji z tego komputera; oraz usługę automatycznego aktualizowania certyfikatów głównych, która pobiera certyfikaty główne z witryny Windows Update i umożliwia scenariusze takie jak SSL. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te usługi zarządzania nie będą działać poprawnie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatyczny    Usługa sieciowa
Usługi pulpitu zdalnego    Zezwala użytkownikom na interakcyjne łączenie się z komputerem zdalnym. Pulpit zdalny i serwer hosta sesji pulpitu zdalnego są zależne od tej usługi. Aby uniemożliwić zdalne używanie tego komputera, wyczyść pola wyboru na karcie Zdalny w elemencie Panelu sterowania, który zawiera właściwości systemu.        Ręczny    Usługa sieciowa
Użytkowanie aplikacji    Przetwarza żądania dotyczące buforowania danych o zgodności aplikacji podczas uruchamiania aplikacji.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
WebClient    Umożliwia programom dla systemu Windows tworzenie, dostęp i modyfikowanie plików w Internecie. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcje te będą niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Weryfikator punktowy    Weryfikuje potencjalne uszkodzenia systemu plików.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Windows Audio    Zarządza audio w programach dla systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, urządzenia i efekty audio nie będą działać poprawnie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Windows Driver Foundation — User-mode Driver Framework    Tworzy procesy sterowników trybu użytkownika i zarządza nimi. Nie można zatrzymać tej usługi.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Windows Image Acquisition (WIA)    Zapewnia usługi pozyskiwania obrazów dla skanerów i aparatów fotograficznych.        Ręczny    Usługa lokalna
Windows Search    Zapewnia indeksowanie zawartości, buforowanie właściwości i wyniki wyszukiwania plików, wiadomości e-mail i innej zawartości.    Działa    Automatycznie (opóźnione uruchomienie)    System lokalny
Windows Time    Maintains date and time synchronization on all clients and servers in the network. If this service is stopped, date and time synchronization will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    Usługa lokalna
Windows Update    Umożliwia wykrywanie, pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows i innych programów. Wyłączenie tej usługi spowoduje, że użytkownicy tego komputera nie będą mogli używać rozszerzenia Windows Update ani funkcji automatycznego aktualizowania, a programy nie będą mogły używać funkcji API Windows Update Agent (WUA).        Ręcznie (wyzwalane uruchomienie)    System lokalny
Wstępne ładowanie do pamięci    Utrzymuje wydajność systemu i poprawia ją w dłuższym czasie.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Wykrywanie sprzętu powłoki    Zapewnia powiadomienia o zdarzeniach sprzętowych Autoodtwarzania.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Wykrywanie usług interakcyjnych    Włącza powiadamianie użytkownika o danych wprowadzonych przez użytkownika do usług interakcyjnych, które umożliwia dostęp do okien dialogowych utworzonych przez usługi interakcyjne w momencie ich pojawienia się. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, powiadomienia o nowych oknach dialogowych usług interakcyjnych nie będą działały i nie będzie można uzyskać dostępu do tych okien. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, powiadomienia o nowych oknach dialogowych usług interakcyjnych nie będą działać, a dostęp do tych okien nie będzie możliwy.        Ręczny    System lokalny
Zapora systemu Windows    Zapora systemu Windows pomaga chronić ten komputer, uniemożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom uzyskiwanie dostępu do tego komputera za pośrednictwem Internetu lub sieci.    Działa    Automatyczny    Usługa lokalna
Zarządzanie aplikacjami    Przetwarza żądania instalacji, usunięcia i wyliczenia oprogramowania wdrożonego za pośrednictwem zasad grupy. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, użytkownicy nie będą mogli instalować, usuwać ani wyliczać oprogramowania wdrożonego za pośrednictwem zasad grupy. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, nie będzie możliwe uruchamianie żadnych usług jawnie od niej zależnych.    Działa    Ręczny    System lokalny
Zarządzanie kluczami i certyfikatami kondycji    Dostarcza certyfikat X.509 i usługi zarządzania kluczami dla Agenta ochrony dostępu do sieci (NAPAgent). Technologie wymuszania używające certyfikatów X.509 mogą nie działać poprawnie bez tej usługi.        Ręczny    System lokalny
Zasady usuwania karty inteligentnej    Umożliwia skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby po usunięciu karty inteligentnej był blokowany pulpit użytkownika.        Ręczny    System lokalny
Zasilanie    Zarządza zasadami zasilania i dostarczaniem powiadomień zasad zasilania.    Działa    Automatyczny    System lokalny
Zdalne wywoływanie procedur (RPC)    Usługa RPCSS to menedżer sterowania usługami dla serwerów COM i DCOM. Wykonuje żądania aktywacji obiektów, rozpoznania eksportera obiektów i rozproszone usuwanie elementów bezużytecznych dla serwerów COM i DCOM. Jeśli ta usługa jest zatrzymana lub wyłączona, programy używające funkcji COM lub DCOM nie będą działać prawidłowo. Zdecydowanie zaleca się, aby usługa RPCSS działała.    Działa    Automatyczny    Usługa sieciowa
Zdalne zarządzanie systemem Windows (WS-Management)    Usługa Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM) implementuje protokół WS-Management na potrzeby zarządzania zdalnego. Protokół WS-Management to standardowy protokół usług sieci Web służący do zdalnego zarządzania oprogramowaniem i sprzętem. Usługa WinRM nasłuchuje w sieci żądań WS-Management i przetwarza je. Aby usługa WinRM mogła nasłuchiwać w sieci, należy skonfigurować ją z odbiornikiem przy użyciu narzędzia winrm.cmd lub za pośrednictwem zasad grupy. Usługa WinRM daje dostęp do danych WMI i umożliwia zbieranie zdarzeń. Zbieranie zdarzeń i ich subskrybowanie wymaga, aby usługa była uruchomiona. Do transportu komunikatów usługi WinRM służą protokoły HTTP i HTTPS. Usługa WinRM jest niezależna od programu IIS, ale jest wstępnie skonfigurowana do współużytkowania z tym programem portu na tym samym komputerze. Usługa WinRM rezerwuje prefiks adresu URL /wsman. Aby zapobiec konfliktom z programem IIS, żadne witryny sieci web obsługiwane w programie IIS nie mogą korzystać z prefiksu adre        Ręczny    Usługa sieciowa
Zdarzenia pozyskiwania obrazów nieruchomych    Uruchamia aplikacje skojarzone ze zdarzeniami pozyskiwania obrazów.        Ręczny    System lokalny
, nie kłam bo się nie znasz, zapodałem ci rozpakowany plik regedit.exe a ty nie raczyłeś czy nie umiesz go odczytać, to już nie moja wina że chcę ci dać te klucze w inny sposób wymagający trochę myślenia, taki z ciebie spec że aż ręce opadają.
Klucze rejestru nie są umieszczone w regedit.exe..

O matko

PS. Czy moderator mógłby tu zrobić porządek..
Są w nim zakodowane, wystarczy go rozpakować, odkodować odpowiednie pliki i masz klucze rejestru. No ale nie każdy to potrafi i na to już nic nie poradzę.
Niby czym odkodować i po co się mam bawić w takie coś ? Bo ty tak chcesz i masz ego na pkt wywyższania się?

Jakbyś chciał pomóc to byś wysłał mi plik o jaki prosiłem, a nawet nie umiesz czytać ze zrozumieniem.

Bo jakbyś umiał czytać to byś wiedział, od początku zanim podałem ścieżkę do klucza, że chodzi mi o plik .reg (.reg to rozszerzenie pliku) a nie regedit.exe

Zamiast kombinować i zaśmiecać temat to byś już dawno podesłał właściwy plik, a wyeksportowanie go to kilka sekund, nawet mniej
Niby tak, ale po co się ograniczać do jednego rozwiązania, równie dobrze mogłeś nie grzebać w usługach, to taki błędny tok rozumowania, idąc twoim tokiem myślenia.

[attachment=175]


Zamiast kombinować i zaśmiecać temat to byś nie grzebał niepotrzebnie w systemie, jak się na czymś nie znasz, na pewno zaoszczędziłbyś masę czasu który straciłeś szukając rozwiązania problemu który sam zrobiłeś.

Nie tędy droga.
Ja nie zaśmieciłem tematu, tylko ty zbędnym kombinowaniem mijającym się z tematem. Od tego jest forum, by pomagać

To jest domyślna konfiguracja z czystego Pro x64 ?
+ Flash

Od tego jest FAQ ms by z niego korzystać, tak czasem się zastanawiam że większość pytań o system jest całkiem zbędna bo ms ma ogromne FAQ, naprawdę zanim zaczniesz w czymś grzebać warto tam zajrzeć.

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc772408
Cytat:Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2
Język

PS. Może by ktoś zamknął już ten wątek, bo żenujące to jest...
Stron: 1 2 3
Przekierowanie